Предмет
Математика
Українська мова
Англійськка мова
Логіка
Історія України
Фрукти
Овочі
Тварини
Форми/Фігури
Тварини
Різдво
Гелловін
Кольори
Клас
3-6 років
Дошкільнята
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
Дошкільнята
1 клас
2 клас
3 клас
Навички
Рахування
Читання
Пам'ять
Письмо
Алфавіт
Рахування від 0 до 100
Сортування відходів
Логічне мислення
Креативне мислення
Уява
Додавання/віднімання
Геометричні фігури
Рахування від 0 до 10
Увага
Словотворення
Фонетика
Орфоепія
Аналіз таблиць
Аналіз графіків
Табличне множення
Мислення
Множення/ділення
Розв'язування текстових задач
Розв'язування рівнянь
Операції з грошима
Міри величин
Міри довжини
Міри ваги
Вимірювання
Рахування від 0 до 1000
Концентрація
Образне мислення
Скинути фільтри
0

Договір публічної оферти


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ТОВ «Освітній портал», що є власником торгової марки та веб-сайту освітнього порталу https://op.ua та співвласником освітнього порталу Алаба https://alaba.op.ua/ та Фізична особа-підприємець Бондар Ігор Сергійович (код 3236309797) - співвласник освітнього порталу Алаба https://alaba.op.ua/ (далі - Сайт, Сайт Виконавця) , що діє на підставі Виписки з ЄДРЮОФОП і є платником єдиного податку, та діють відповідно до норм чинного законодавства України, з однієї сторони (далі – Виконавець) пропонує необмеженій кількості осіб, зокрема фізичним та юридичним особам (далі - Користувачі), укласти даний Договір про надання послуг, Договір публічної оферти (далі – Договір) щодо використання Користувачами ресурсів Сайту та отримання відповідних послуг і сервісів.
1.2. Викладений нижче текст Договору є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення дій Користувачами Сайту, передбачених умовами цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Користувачу на Сайті Виконвця на платній та/або безкоштовній основі, згідно обраного переліку послуг (сервісів), розміщених на Сайті, на визначених Договором умовах, а саме:
а) участі у дистанційних та/або змішаних заходах, зокрема, але не виключно: олімпіадах, творчих конкурсах , марафонах, турнірах, освітніх шоу тощо.  
б) доступу до бази інтерактивних онлайн - ігор, тестів, загадок, методичних метаріалів, квестів, розмальовок тощо. Зазначений доступ надається на умовах моделі freemium (фриміум), за якої Користувач може отримати доступ до певної кількості ігор безкоштовно, в той час як доступ до розширеної бази ігор надається за додаткову плату на календарний місяць/півроку/рік. Перелік та опис ігор до яких Користувач має безкоштовний та планий доступ зазначаються на Сайті та сторінці гри, зокрема за посиланням https://alaba.op.ua/type-igri
в) доступу до навчального контенту курсів за вибором Користувача в режимі дистанційного та/або змішаного навчання (blended learning) з видачею Виконавцем відповідного сертифікату/диплому Користувачу чи без такої видачі в залежності від умов проходження кожного курсу, що розміщується на Сайті.  Користувач в свою чергу  зобов’язується прийняти і здійснити оплату відповідних послуг. 
2.2. Виконавець надає послуги Користувачу лише у разі його реєстрації, відповідної оплати послуги, участі у заході згідно з чинними тарифами та поданням відповідної електронної заявки на Сайті, відповідно до затверджених правил та термінів.
2.3. Сторони домовилися, що зміст навчального контенту на Сайті Виконавця (назви тем, формат, кількість навчальних годин, графік практичних занять, тестування, іспити тощо) розміщується на сайті Виконавця, з чим Сторони погоджуються.
2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем придбаної послуги у Виконавця у подальшому.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1.  Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг, згідно обраному переліку послуг (снрвісів), розміщених на Сайті.
3.2. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Виконавця послуг, або на Сайті Виконавця послуг шляхом окремого або сукупного виконання будь-якої з наступних дій:
а) заповнення Користувачем  відповідної заявки (анкети) учасника/слухача/студента/респондента тощо на Сайті.
б) реєстрації на Сайті для доступу відповідної послуги, в тому числі безоплатного.
в) повна/часткова оплата Користувачем або іншою особою послуг Виконавця відповідно до  вартості послуг, вказаних на Сайті Виконавця за адресою https://alaba.op.ua/ 
г) вчинення бартерних та інших дій необхідних для отримання доступу до послуг на Сайті.
3.3. Вчинення Користувачем  дій передбачених у пункті  3.2. означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під цим Договором.  З моменту настання обставин зазначених в пункті 3.2., оферта вважається акцептована, а Договір укладеним.
3.4. Термін акцепту не обмежений.
3.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору не допускається .
3.6. Послуга вважається наданою (отриманою) з моменту надання Виконавцем доступу Користувачу до сайту Виконавця та/або опублікування результатів заходів передбачених п.п. а п. 2.1. цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець має право:
– отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуги за цим Договором.
– отримати за надану послугу оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором, відповідно до обраної послуги.
4.2. Виконавець зобов’язується:
– надати Користувачу послугу в обсязі відповідно до цього Договору.
– інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання послуги, її якості і змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуги.
4.3. Користувач має право:
– отримати послугу від Виконавця після повної/часткової оплати за цим Договором та/або реєстрації на Cайті чи вчинення бартерних та інших дій необхідних для отримання доступу до послуги.
4.4. Користувач зобов’язується:
– своєчасно оплатити послугу в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.
– виконувати вимоги Виконавця згідно предмета цього Договору.
– за будь-яких обставин не розголошувати третім особам логін та пароль доступу до Сайту Виконавця. Доступ до Сайту та можливості користування Сайтом згідно з цим Договором Виконавцем надається виключно Користувачу послуг.
– за будь-яких обставин не розголошувати інформацію, яка відноситься до комерційної таємниці Виконавця, враховуючи та поважаючи авторські права Виконавця.
– утриматися в процесі отримання послуги від дій, які можуть: перешкодити іншим Користувачам; завдати шкоди матеріальним цінностям, програмному забезпеченню (software) інших Користувачів та/або Виконавця; принизити честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Користувачів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер; проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання навчальних матеріалів Виконавця або без такої. 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
5.1. Вартість послуг встановлюється окремо для кожної послуги на відповідній сторінці послуги на сайті Виконавця.
5.2. Ціни на послуги визначаються Виконавцем самостійно та вказані на Сайті. Всі ціни на послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.
5.3 Ціни на послуги можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої послуги, вартість якої оплачена Користувачем в повному обсязі, не може бути змінена Виаонавцем в односторонньому порядку.
5.4. Вартість послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою платіжної онлайн - системи на сайті Виконавця. 

 

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА НЕОТРИМАНУ ПОСЛУГУ
6.1.  Повернення коштів Користувачу Виконавцем за неотриману послугу здійснюється з урахуванням фактично понесених затрат Виконавця, пов'язаних з виконанням умов цього Договору, а саме:
a) в рамках послуги передбаченої п.п. а п. 2.1. Договору - за заявою Користувача на пошту Виконавця alaba@op.ua до закінчення кінцевої дати прийому заявок і робіт відповідного заходу. 
б) в рамках послуги передбаченої п.п. б п. 2.1. Договору - за заявою Користувача на пошту Виконавця alaba@op.ua до моменту почтку користування Користувачем послугою, але не пізніше 8 днів з моменту реєстрації Користувача на Сайті.
в) в рамках послуги передбаченої п.п. в п. 2.1. Договору - за заявою Користувача на пошту Виконавця alaba@op.ua до моменту почтку користування Користувачем послугою, але не пізніше 8 днів з моменту реєстрації Користувача на Сайті.
6.2. Виконавець зобов’язується повернути кошти протягом 5 (п'яти) робочих днів у випадку настання обставини передбаченої п. 6.1. Договору. 
6.3. Виконавець, за власною згодою, може повернути кошти Користувачеві і в інших випадках, що не передбачені цим Договором. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Користувач несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у заявці (анкеті) учасника/слухача/студента/респондента тощо та/або під час реєстрації на сайті Виконавця. У випадку якщо Користувач послуг не зазначив або невірно зазначив персональні дані, Виконавець послуг не відповідає за збитки Користувача послуг, понесені в результаті такої помилки Користувача. 
7.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.
7.4. За порушення умов цього Договору Виконавець послуг залишає за собою право в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до Сайту, без повернення сплачених Користувачем грошових коштів.
7.5. У разі порушення Користувачем розділу 11 цього Договору та використання матеріалів/змісту Сайту не в особистих цілях, поширення матеріалів/змісту Сайту Виконавця в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до Сайту, без повернення сплачених Користувачем грошових коштів.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Дія цього Договору припиняється:
– за згодою Сторін.
– якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
– у випадках порушення Користувачем умов, передбачених цим  Договором.
– в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
9.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим Договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для надсилання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця.
9.2. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивним причинам збору відповідних даних.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті Виконавця і діє протягом терміну надання послуг або до моменту припинення/розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
10.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до зазначеного Договору на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті самих змін. 

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
11.1. Сайт, матеріали розміщені на сайті, зміст/контент сайту тощо і будь-яка інформація, що надаються Виконавцем в рамках послуги на сайті Виконавця, Користувач може використовувати виключно тільки для особистого некомерційного використання.
11.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт (обліковий запис) і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.
11.3. Використання послуги не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувану послугу Виконавця та на Сайт, матеріали розміщені на сайті, зміст/контент сайту тощо.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 
12.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. 
12.2. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів. 
12.3. Сторони усвідомлюють, що послуга надається Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України і відповідно місцем виконання даної угоди і місцем надання послуги Сторони домовилися вважати Україну. 
12.4. У всіх випадках, які не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України. 
12.5. Якщо одне з положень цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших положень даного Договору.

Контактні дані Виконавця (адміністрації сайту):
– 01033, м. Київ, вул. Тарасівська 4а
– електронна адреса: alaba@op.ua, тел. +380982438846

 Проєкт адмнініструється першим Освітнім порталом OP.UA ®

Пiдписуйтесь на нашу дуже добру розсилку прямо зараз!

Ми турбуэмося про безпеку ваших даних, тому не будем розсилать всякий спам та розсилать вашi данi ще комусь.

Вашi данi в безпецi, ми обiцяємо

Щоб продовжити користуватись сайтом, вибери свій клас :

Дошкільнята
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
Студенти ПТО/ВНЗ

Додати учня